Konsulter som är specialiserade på arbetsplatskonflikter

Många organisationskonsulter, t.ex. inom företagshälsovården, arbetar med arbetsplatskonflikter ibland. I mindre allvarliga konflikter kan den vanliga företagshälsovården i allmänhet göra ett gott arbete. När det gäller att hantera svåra och långvariga arbetsplatskonflikter bör man dock vända sig till en konsult som har stor erfarenhet just med konflikter. Här finns kontaktinformation till ett urval konsulter som har en gedigen och allsidig kompetens inom just detta område. Listan kommer att kompletteras efter hand (om du är konsult och vill bli omnämnd här, klicka här).

 

Södra Sverige


Ingvar Andersson (Eksjö)

Organisationskonsult, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Smålands Psykologbyrå, har arbetat med komplexa frågor och konflikter inom arbetslivet sen 1987. Uppdragsgivare är offentliga sektorn och privat företagssamhet. Anlitas vid längre tids arbetsplatskonflikter med försämrad psykosocial arbetsmiljö och eskalerande processer som följd. Arbetar tillsammans med ledning, grupp och den enskilde individen, ofta med metodstöd och coaching med fokus på hälsa, helhet och verksamhetens uppdrag. Har på senare år utvecklat en modell för arbete med frågor som har hög komplexitetsgrad. Inriktning på verksamhetens kollektiva förmåga, teamsamspel och personalens delaktighet.
Ingvar Andersson har som organisationskonsult och handledare hämtat inspiration dels från långa uppdrag och svåra personalärenden, dels kvalificerad psykoterapi sen 1990 med fokus på individens hälsa. Integrerar systemteori och kognitiva modeller med utgångspunkt från aktuell forskning.
E-post: ingvar.skuc@telia.com
Webbplats: www.vagvalet.com
Telefon: 070-799 59 02


Ylva Lindén (Halmstad)

Organisationskonsult med processinriktning med bas i Halmstad. Mer än 20 års erfarenhet från staten, kommuner och näringsliv. Fil.kand i arbets- och organisationspsykologi samt fil. mag. i bildterapi. Fortbildning främst inom ledarskap. UGL-handledare sedan 1985. Diplomerad psykosyntesterapeut och bildterapeut. Arbetar gärna med kreativa metoder. Lång erfarenhet av förändringsarbete, utveckling av grupper och individuell coaching.
E-post: ylva@ugil. se
Telefon: 035-171580
Webbplats: www.ugil.se


Margareta Teke (Jönköping)

Har handledarutbildning, är magister i socialt arbete och leg. familjeterapeut.
Är delägare och konsult i företaget rokko.se - relations, organisations- och kommunikationskonsulterna med huvudkontor i Jönköping.
Delar sin tid mellan att vara familjerådgivare och arbetsplatskonsult. Har erfarenhet av arbete med individer och grupper vid olika slag av problem på arbetsplatser. Har handlett många olika arbetsgrupper i frågor som rör samverkan och relationer. Har handlett chefer, individuellt och i hela ledningsgrupper.
Är särskilt kunnig i hur man på bästa sätt tillvaratar medarbetares drivkraft, hur man maximerar målinriktning och minimerar missnöje.
E-post: margareta@relationskonsulterna.se
Webbplats: www.relationskonsulterna.se
Telefon: 070-5827791

Västsverige


Sven-Olof Krantz

Organisationskonsult, psykolog med steg 1 i kognitiv beteendeterapi, ingenjör, universitetsadjunkt och doktorand. UGL-handledare och handledare i Myers-Briggs Type Indicator och Firo B. 27 års erfarenhet på olika chefspositioner i SKF. Sedan 12 år lärare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet inom ämnet arbets- och organisationspsykologi. Arbetar med organisation, grupp och individ.
E-post: sven-olof.krantz@psy.gu.se
Telefon: 031-7861683
Mobiltelefon: 0709-226400
Webbplats: www.gbgarbetspsykologi.se


Lars Moser

Leg. psykolog med specialinriktning mot arbets- och organisationspsykologi sedan mitten av 1980-talet. Lars har tidigare arbetat som organisationskonsult inom FHV, som kompetens- och ledarutvecklare på Ericsson AB samt under de senare åren som managementkonsult inom mindre privata företag som Sandahl Partners, Ledarkraft, Kredo Utveckling AB och sedan 2009 på Milega AB. Idag arbetar Lars framförallt med olika typer av utvecklingsuppdrag och ledarutbildningar inom den offentliga såväl som inom den privata sfären. Konflikthantering och utbildning/handledning inom området är med tanke på uppdragens art naturliga delar av Lars arbetsvardag.

E-post: lars.moser@milega.se
Telefon: 0706-88 49 59
Webbplats: www.milega.se


Anne-Christine Smith

Socionom med fortbildning inom pedagogik, konfliktlösning/medling, arbets- och organisationspsykologi, förändringsprocesser samt St Lukasstiftelsens 3-åriga utbildning i psykosocialt arbetssätt. Mer än 25 års erfarenhet som konsult. Hon är författare till boken "Giraffspråket. Känslans kommunikation - en väg till kontakt och förändring."
E-post: anne-christine@smithutveckling.se
Telefon: 031-21 23 61, mobiltelefon: 0708-10 87 20
Webbplats: www.smithutveckling.se


Therése Westberg

Socionom och organisationskonsult. Har sedan 1989 arbetat med konflikthanteringsuppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå, inom både offentlig och privat verksamhet. Har en terapeutisk vidareutbildning som psykodramaledare och ser psykodramats metod och förhållningssätt som en kreativ bas och till stor hjälp vid arbetet med konflikter.
E-post: t.w@mbox303.swipnet.se
Telefon: 0733-649288


 

Stockholm


Annika Bramsen

Organisationskonsult och gestaltterapeut med fortbildning inom områden som till exempel konflikthantering, medling och grupprocesser. Annika arbetar med såväl direkt stöd vid konflikter som med utbildning och förebyggande insatser. Hon har sedan slutet av 80-talet arbetat med ledarutveckling, coaching och olika typer av förändringsprocesser och har därmed mött organisationers situation och utmaningar både i perioder som präglats av stark tillväxt och framtidstro och i perioder som präglats av brist på lönsamhet och neddragning av verksamheten. Har också lång erfarenhet av eget ledarskap i olika former och av ledningsgruppsarbete.
 
E-post: annika.bramsen@consultus.se
Telefon: 08 - 51 90 95 00; mobiltelefon: 0708 - 81 30 38
Webbplats: www.consultus.se


Eva C Johansson

Har arbetat som organisationskonsult sedan 1985, först några år som internkonsult och sedan 1988 i eget företag. Hon arbetar med ledarskap, medarbetarskap och lagutveckling, är UGL-, THE-handledare och bl.a certifierad i MBTI, Teamsynk. Stress, konflikthantering, coaching och utvecklande samtal är delar av hennes specialiteter. Hon arbetar med näringsliv, offentliga förvaltningar och idéburna organisationer. Utöver konsultjobbet är Eva C konstnär – akvarellist. Hon använder ibland med målandet i övningar med sina deltagare.
E-post: eva.c.johansson@telia.com
Telefon: 08-931500
Webbplatser: www.consultobild.se
www.forandringsarbetarna.nu


Michel Riddez

Utbildad och auktoriserad strukturell analytiker. Michels inriktning är att hjälpa individer att få klarhet över sin livssituation och han handleder dessutom idag personalgrupper, organisationer och flera medelstora företag. Genom strukturell dynamik, som har starkt släktskap med systemtänkande, utforskar Michel gemensamt, individuellt eller i grupp den objektiva verkligheten. Michel hjälper gruppen att klargöra tydliga mål och deras nuvarande utgångspunkt. I arbetsgrupper, ledningar och individer i personalgrupper undersöks olika antaganden som görs, eller idéer som finns, för att se om de är relevanta i den aktuella verkligheten. 
Michel har också kurser i ”Ärligt ledarskap” som hjälper chefer att ha de ”svåra” samtalen och ge dem större kapacitet för att ta upp saker sanningsenligt och objektivt, utan att såra.

Michel Riddez är tidigare utbildad skådespelare på teaterhögskolan i Göteborg 1984 - 87, och har arbetat som skådespelare på  Gävle folkteater, Norrbottensteatern, Riksteatern och medverkat i olika TV- serier och filmer.

Telefonnummer: 070-796 06 29
Webbplats: www.spearhead.nu
E-post: michel.riddez@spearhead.nu


Lillemor Starlander

Certifierad coach vid ICF (International Coach Federation), diplomerad organisationskonsult vid GestaltAkademin i Skandinavien, socionom som grund. Har erfarenhet som utredare, ombudsman, personalchef, organisationskonsult och coach i ledarskap. I dag med inriktning mot kunskapsföretag i Stockholm, en del utlandsägda.

Hög arbetsbelastning, stress och konkurrens medför press på relationer och arbetsklimat som irriterar och hindrar både affärsutveckling och välbefinnande. Lillemor hjälper gärna till med att klarlägga situationen, räta ut frågetecken och coachar er till att ”snitsla en bana” att komma vidare.

E-post: ls@initiativkonsult.se
Telefon: 0709-68 68 50
Webbplats: www.initiativkonsult.se


Gunilla Thor

Leg.psykolog med specialistbehörighet i arbetspsykologi och konsultation/handledning. Gunilla har arbetat som organisationskonsult sedan 80-talet. Hon har bl. a. varit lärare/forskare/konsult/ledare inom försvaret och skogsbruket.
Idag arbetar Gunilla huvudsakligen i olika typer av utvecklingsuppdrag på individ-, grupp och organisationsnivå i såväl näringslivet som i offentlig verksamhet. Gunilla arbetar med konflikthantering - såväl i utbildning - ”Kommunikation och konflikthantering” - som i direkta konflikthanteringsuppdrag. Gunilla använder sig av många olika metoder i dessa uppdrag beroende på konfliktens art och situationen i övrigt.

E-post: gunilla.thor@credensa.se eller guth@algonet.se
Mobiltelefon: 070-6088464; telefon: 08-876869
Webbplats: www.credensa.se


 

Mellansverige


Ulla Bäckmark (Uppsala)

Auktoriserad socionom och beteendevetare. Ulla har lång erfarenhet som konsult i konflikthantering och kommunikationsutveckling både vad gäller individ–grupp och organisation. Hon driver företaget UB Konflikt & Utveckling baserat i Uppsala men samarbetar i ett stort nätverk med andra aktörer på marknaden, bl.a. Martin Little vid KCC International, London, och Thomas Jordan och Titti Lundin vid Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Se även intervjun med Ulla Bäckmark i Special-sektionen.
E-post: ulla.backmark@telia.com
Webbplats: http://www.konfliktochutveckling.se
Telefon: 018-244 661; Fax: 018-29 30 90; Mobiltelefon: 070-824 87 70.


Marie Kreü och Maria Wirén Öberg (Örebro)

Efter mångårigt arbete (sedan 1978) med utveckling av individer, grupper och organisationer vet vi att A och O i en organisation är bra kommunikation, tidig problemlösning och konflikt­hantering. Vi har efter att ha arbetat ensamma i många år, beslutat att alltid arbeta tillsammans i konfliktärenden, vilket ger ett stort mervärde. Efter tio års samarbete har vi byggt en unik kompetensbank. Vi gör varandra bättre och utför arbetet effektivare. Vi höjer kvalitén och sänker kostnaderna, genom att lösa långvariga konflikter. Olösta konflikter medför onödigt lidande, sämre produktivitet och lönsamhet.

Inom ramen för konfliktärenden arbetar vi med kartläggning, inventering, konfliktdiagnos och konflikthantering, handledning, utbildning och föreläsning. De metoder vi använder baseras bl.a. på modeller och erfarenheter från Thomas Jordan, Friedrich Glasl och Johan Galtung.

Marie Kreü
• Leg sjuksköterska med specialitet psykiatri
• Kognitiv beteendeterapeut
• Fördjupning inom ACT (Acceptance Commitment Therapy)
• Certifierad i Jungs psykologiska typer JTI samt flera ledarskapsutbildningar
• Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister
• Handledarutbildning
• Egna erfarenheter som chef

Maria Wiren Öberg
• Socionom
• Kognitiv beteendeterapeut
• Handledarutbildning med systemteoretisk grund
• Fördjupningsutbildning i ACT(Acceptance and Commitment Therapy)
• Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister
• Certifierad i att arbeta med Verksamhets-Stress-Arbetsmiljö- och LedarskapsProfilen enligt SMC, StressManagementCenter
• Egna erfarenheter som chef

Webbplats: http://www.connect-us.se

Marie Kreü
Tel: 019-12 70 35
E-post: marie@connect-us.se

Maria Wirén Öberg
Tel: 019-12 70 24
E-post: maria@connect-us.se


 

Gertrude Lundholm-Fuchs (Edsbyn)

Organisationskonsult i eget bolag sedan 1995, tekniker med erfarenhet som industriledare, handledarcertifierad och utbildar bl a inom UGL, hela THE-konceptet, Myers Briggs, SDI och konflikthantering. Utbildningen hos Thomas Jordans avslutas under våren 2006.
Huvudinriktningen är självkänslans betydelse för ett bra resultat både i arbetslag med samarbetsproblem och individens påverkan och plats i gruppen. Ledningsgruppens ansvar och inflytande, egna behov kopplat till konflikter och kommunikation är andra områden. Arbetssättet är i huvudsak processinriktat i såväl enskilda fall som i arbetet med arbetsgrupper och idrottslag. Kunderna finns inom såväl offentlig och kommunal förvaltning som inom privat sektor. Nätverken består av konsulter över hela landet.

Fuchs Utveckling AB, Fallrisgatan 24, 828 31 EDSBYN
E-post: gertrude@fuchs.se
Telefon: 0271-220 88; Fax: 0271-220 87; Mobiltelefon: 070-66 220 88


 

Norra Sverige


Katja Ekvall-Magnusson (Skellefteå och Stockholm)

Utbildad medlare vid Luleå tekniska universitet, fil. kand i rättsvetenskap, ett års studier i arbets- och organisationspsykologi vid Umeå Universitet. Driver företaget Medlaren - konfliktvägledning i arbetslivet, norrlandsbaserat . Har växlat mellan att jobba som anställd chef och ledare med personalansvar i såväl privat, ideell som offentlig sektor och jobba som organisationskonsult i eget företag. Jobbar förebyggande och/eller i pågående konflikter, vägleder individuellt och grupper med konflikthantering som fokus.

Arbetar gärna med medling som en metod i konflikthanteringen, både gruppmedling och mellan två parter men använder sig av en bred palett av olika tekniker, metoder och erfarenheter som syftar till att förbättra arbetsplatsklimatet. Jobbar ofta tillsammans med ytterligare någon konsult som finns i nätverket för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i uppdragen.

E-post: katja@medlaren.se
Webbplats: www.medlaren.se
Telefon: 070-67 197 17


 

 

 

Jordan, T. (2013), http://www.socav.gu.se/Samverkan/arbetsplatskonflikt/, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.